ZHANG Jianfei 张健飞

The publisher:管理员Delivery time:2020-03-05Views:389


点击查看原图ZHANG Jianfei

Professor

Dean of School of Textiles

 

Tel: +86-22-83955525

Fax:+86-22-83955525

E-mail: zhangjianfei1960@126.com

 

 

Introduction

 

Jianfei Zhang was born in Tianjin in 1960. He graduated from Tiangong university in Dyeing and Finishing Technology in 1986. And he received his master degree in Dyeing and Finishing Technology from Tianjin Institute of Textile in 1989. In 2004, he received his doctor’s degree in Textile Engineering and then he joined the faculty of Tiangong university. He served as the dean of Dyeing and Finishing Technology department, the associate director of Graduate department, the Party committee secretary of the school of textiles, the dean of School of Textiles. In addition, he also served as the evaluation expert of 863 scientific and technological projects of the Science and Technology Ministry, the evaluation expert of the Textile Association, Tianjin Textile Association of science and technology project evaluation experts, the evaluation expert of Tianjin technology projects, and the deputy director of the technological research centers of Huafu.

 

Course taught

 

Dyeing and Finishing thoery, High-technology textiles

 

Research areas

 

The textile dyeing, finishing and cleaning technology;

Textile functional finishing technology;

The biological treatment technology of textile;

Hemp fiber and product processing technology

 

Main publications

 

(1) Ya Mei Yuan, Qiu Jin Li, Song Kun Yao, Wei Zhang,Jian Fei Zhang, Immobilization of Papain on Regenerated Cellulose from Ionic Liquids, Applied Mechanics and Materials, 2014, 448-453(1):1651-1655

(2) Li, K.; Zhang, J.F.; Li, Q.J.Study on foaming properties of sodium dodecyl sulfate for textile foam dyeing and finishing, Advanced Materials Research , 2011, 332-334: 1515-1519

(3) Feng, L.L.; Zhang, J.F.; Luo, H.; Li, Z.; Zhang, H.J. Study on optimization of fermentation condition for nitrilase-producer escherichia coli BL21 (DE3)/pET-nit, Advanced Materials Research, 2011, 175-176: 192-196.

(4) Li Li Feng, Jian Fei Zhang, Hui Luo, Zheng Li, Surface modification of acrylonitrile fibers and membrane by nitrilase from Escherichia coli BL21 (DE3)/pET-Nit, Advanced Materials Research, 2011, 175-176: 651-655.