• CONTACT US

Tel: 0086-22-83955625


E-mail: iotjpu@tjpu.edu.cn
Address: NO.399, Binshuixi Road, Xiqing District, Tianjin, P.R.China
Post code:300387

Home Page: 

http://www.tjpu.edu.cn/

http://en.tjpu.edu.cn/