Mr.Xu Shichao

Tel: +86-22-83955112

Fax: +86-22-83955451

Email: xushichao@tjpu.edu.cn

 

Mr.Zhao Shihuai  

Tel: +86-22-83955862

Fax: +86-22-83955451

Email: zhaoshihuai@tjpu.edu.cn

©2015 TJPU