Secretary of Party Committee

Jie Lian

Vice secretary of Party Committee

President

Changliang Xia

Vice Secretary of Party Committee   

  

  

Yanan Liu

Vice President

  

  

Secretary of Committee of Discipline Inspection

  

  

Vice President

  

  

Vice President

  

Hong Zhao

 

  

  

Jun Pei

  

  

Chenliang Wang

  

  

Bowen Cheng

  

©2015 TJPU