Secretary of Party Committee

Jie Lian

Vice secretary of Party Committee

President

Qingxin Yang

Vice Secretary of Party Committee

Jidi Yang


Yuxiang Li


Vice President

Hong Zhao


Changliang Xia


Jun Pei


Chenliang Wang


Bowen Cheng©2015 TJPU